Bazální stimulace v Nemocnici Jindřichův Hradec

Od roku 2014 má Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. proškolené zaměstnance v bazální stimulaci. Na oddělení následné intenzivní péče a odděleních následné a rehabilitační péče je využíván koncept bazální stimulace. Orientuje se na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovaných schopností pacienta. Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.

Bazální stimulace umožňuje lidem s těžkým zdravotním postižením integraci do současného života. Využívá klientovy zachovalé schopnosti a ty dále podporuje a rozvíjí. Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat mozkovou činnost a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost klientů.
V konceptu bazální stimulace podporujeme:

 • vnímání vlastního těla
 • rozvoj vlastní identity
 • umožnění vnímání okolního světa
 • umožnění navázání komunikace se svým okolím
 • zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • lokomoční schopnosti
 • zlepšení funkcí organismu

Koncept se tedy uplatňuje především v péči o:

 • děti a dospělé s těžkými změnami v oblasti smyslového vnímání
 • děti a dospělé s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace
 • klienty v komatózních stavech
 • klienty dlouhodobě upoutané na lůžko
 • klienty neklidné, dezorientované
 • klienty v intenzivní péči
 • geriatrické klienty
 • umírající
 • klienty po mozkových cévních příhodách

Pozitivní zpětná vazba od rodinný ch příslušníků, pacientů, vedení oddělení a nemocnice je postupnou motivací pro sestry, aby koncept Bazální stimulace dále aplikovaly a rozvíjely. Snahou je zajistit kontinuální, plynulé poskytovaní BS na všech odděleních, na kterých pacient během pobytu v nemocnici leží, kde je mu poskytována BS. To v praxi znamená, že se s pacientem současně předávají informace získané z biografické anamnézy, iniciální dotek atd. tak, aby se mohlo v poskytované péči plynule pokračovat. Benefit z této činnosti mají pacienti, ošetřující a rodinní příslušníci, kteří jsou do ošetřování aktivně zapojování. Zhotovování pomůcek, šití polštářů, úprava pokoje atd. jsou činnosti, při kterých se může plně rozvinout kreativita všech zainteresovaných v péči o pacienta.
Velkou odměnou a motivací pro ošetřující personál je i nepatrné zlepšení u klientů. Získané dobré zkušenosti s aplikací BS v praxi nás motivují k tomu, abychom pokračovali a snažili se ještě zkvalitnit poskytovanou péči.