Sociální lůžka

Mgr. Michaela Švobová
Mgr. Michaela Švobová
Zdravotně sociální péče
Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
384 376 241, 607 671 331
Mgr. Klára Vaněčková
Mgr. Klára Vaněčková
Zdravotně sociální péče
Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
384 376 248, 727 948 597
Hlavní strana / Sociální lůžka

Popis

Na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, provozuje Nemocnice Jindřichův Hradec 10 sociálních lůžek. Služba je poskytována nepřetržitě.

 

Komu jsou sociální lůžka určena

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení. Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.).

 

Služba nemůže být poskytnuta

 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním infekčním onemocněním
 • osobám trpícím duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití

 

Na oddělení sociálních lůžek poskytujeme tyto služby

 • ubytování
 • strava
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společ. prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Poskytováním služeb podporujeme důstojný a co nejvíce samostatný život našich klientů, kteří nemohou žít ve svém vlastním prostředí, protože mají sníženou soběstačnost a omezenou schopnost sebepéče a péče o domácnost.

 

Oddělení sociálních lůžek se nachází v přízemí budovy D a v prostorách Oddělení následné a rehabilitační péče C v budově A v 1. patře.

 

V budově D jsou 4 dvoulůžkové pokoje, které mají vlastní sociální zařízení. V prostorách ONRP C je jeden dvoulůžkový pokoj, který má vlastní sociální zařízení.

 

Součástí námi poskytovaných služeb je úklid pokoje, praní prádla, žehlení.

 

Stravování poskytujeme dle zásad zdravé výživy, přiměřené ke zdravotnímu stavu klientů.

 

Při přijetí na oddělení je lékařem provedeno cílené vyšetření klienta, zdravotnická dokumentace je
vedena po celou dobu pobytu klienta na oddělení.

 

Lékař navštěvuje oddělení dle potřeby klienta, odborná vyšetření jsou zajišťována dle skutečné potřeby.

 

Léky klientovi předepisuje ošetřující lékař, případné doplatky za léky hradí klient. Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, podložky, stomické pomůcky apod.) jsou předepisovány ošetřujícím lékařem na poukazu.

 

Ošetřovatelskou péči klientů zajišťují všeobecné sestry a ošetřovatelky pod jejich dohledem.

 

Při poskytování péče vždy spolupracujeme s příbuznými klientů.

 

Klientovi, jehož zdravotní stav a stav soběstačnosti neumožňuje využívat běžně dostupných dalších služeb, tyto služby zajistíme – návštěva bistra, kadeřník, pedikúra, holič, fyzioterapeut, kněz.

 

Na oddělení dochází nemocniční kaplan Mgr. Benjamin Kraus. Ve spolupráci s ním pořádáme několikrát do roka kulturně-společenské akce (pěvecká vystoupení žáků SZŠ v Jindřichově Hradci, pěveckého sboru Nova Domus a Nova Domáček, pěveckého sboru Lyra,…)

 

Naši klienti během svého pobytu mohou využít i canisterapii – dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

 

Cena za ubytování je 305,- Kč/den a za celodenní stravu 255,- Kč/den.

 

Úhrady za poskytované služby

Služby mohou být poskytovány pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s.

 

Klientovi sociální služby náleží podle §73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. 15% jeho pravidelného měsíčního příjmu, úhrada za ubytování a stravování je hrazena zbývající částí pravidelného příjmu a to maximálně do výše 85% jeho pravidelného měsíčního příjmu.

 

Pokud 85% pravidelného měsíčního příjmu nepokryje takto nastavenou úhradu služeb, cena za ubytování a stravu se sníží tak, aby měsíční úhradu s nově nastavenými cenami maximálně pokrylo 85% pravidelného měsíčního příjmu klienta.

 

Poskytovatel (Nemocnice J.Hradec, a.s.) se může podle § 71 odst. 3 a 4 zák.č. 108/2006 Sb. dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem, nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

 

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že teprve probíhá řízení o Příspěvku na péči, bude tento příspěvek Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. doplacen se zpětnou platností od doby jeho přiznání.

 

Služby, které oddělení sociálních lůžek nabízí nad rámec základních činností uvedených výše a klient si je objednal (doprava, zápůjčka kompenzační pomůcky,…), jsou stanoveny v platném sazebníku poskytovaných služeb.

 

Na žádost klienta mohou být zprostředkovány i další činnosti, které nejsou zahrnuty a hrazeny jako základní a fakultativní služby – např.holení, kadeřník, pedikér. Tyto služby si klient hradí sám ihned po jejich provedení dle ceníku poskytovatele příslušné služby.

 

Postup při zájmu o službu
V případě zájmu o naše služby kontaktujte zdravotně sociální pracovnici, která Vám poskytne bližší informace.
Sdělí Vám:

 • základní informace o oddělení sociálních lůžek
 • jakým způsobem podat žádost o poskytnutí služby,
 • informace o úhradě za sociální službu,
 • postup při uzavírání smlouvy

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Sociální lůžka 8. února 2024 461 KB
Sazebník poskytovaných sociálních služeb Sazebník poskytovaných sociálních služeb Sociální lůžka 8. února 2024 166 KB
Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Sociální lůžka 14. července 2021 158 KB
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele Sociální lůžka 8. června 2018 96 KB
Informace pro zájemce Informace pro zájemce Sociální lůžka 8. února 2024 280 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

Mgr. Michaela Švobová

Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
Mgr. Michaela Švobová
384 376 241, 607 671 331svobova@nemjh.cz

Mgr. Klára Vaněčková

Sociální lůžka
Zdravotně sociální pracovnice
Mgr. Klára Vaněčková
384 376 248, 727 948 597vaneckova.klara@nemjh.cz