IROP

MMR a IROP logo

 

Projekt: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Projekt Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ byl předložen v rámci 102. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6: REACT-EU.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 679 382,06 Kč, z toho způsobilé náklady 2 509 982,06 Kč, byla přiznána dotace ve výši 1 756 987,44 Kč.

 

Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu je ze strany Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., plánováno dne 1. 5. 2022, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 1. 2023.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatele zdravotní péče – Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. s ohledem na potencionální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením vybavení a laboratorní techniky laboratoře pro PCR testování, což je podporovanou aktivitou v rámci výzvy č. 102, specifického cíle 6.1. REACT-EU.

 

V rámci projektu dojde k zajištění dostatečné vybavenosti a odpovídající kapacity pro PCR testování a chod laboratoře.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • Zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti
  s epidemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi.
 • Posílení vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti s nedostatečnou kapacitou laboratoře.
 • Vytvoření podmínek a laboratorních rezerv pro zvýšené požadavky na objem PCR testování.
 • Efektivnější poskytování diagnostické a lékařské péče.
 • Zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz.
 • Snížení závislosti na externích laboratořích v případě naplnění současné kapacity laboratoře.
 • Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci moderního vybavení.
 • Zvýšení předpokladů dodržet hygienické a epidemiologické požadavky proti šíření nakažlivých nemocí.

 


 

Projekt: „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ byl předložen v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6: REACT-EU.

Realizační období: 2022 – 2023

 

Projekt „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 147 873 022,20 Kč, z toho způsobilé náklady 146 925 322,20 Kč, byla přiznána dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů, tj. 146 925 322,20 Kč.

 

Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu je ze strany Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., plánováno dne 1. 6. 2022, s cílem dokončit projekt nejpozději do 2. 11. 2023.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatele zdravotní péče, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., s ohledem na potencionální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů, které jsou v rámci výzvy č. 98, specifického cíle 6.1. REACT-EU, podporovány a na jejichž podporu, rozvoj a modernizaci je cíleno. Dále v souladu s pravidly výzvy dojde k realizaci stavebních prací, v rámci, nichž dojde k vybudování moderních izolačních boxů v reakci na nutnou připravenost k boji proti COVID-19 a dalším infekčním onemocněním.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace operačních sálů vč. centrální sterilizace, oddělení ARO, Interny vč. JIP, Chirurgie vč. JIP, Radiologie, Gynekologie a Laboratoří,
 • posílení vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. moderní přístrojovou technikou,
 • obnova přístrojové techniky v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. v rámci podporovaných oborů pro urgentní příjmy II. typu,
 • efektivnější poskytování diagnostické a terapeutické péče,
 • zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz,
 • zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci moderního přístrojového vybavení,
 • zkrácení doby pobytu pacientů mimo přirozené prostředí,
 • zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti s epidemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi.

 


 

Projekt: Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Realizační období: 2017 – 2019

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

 

Realizace projektu byla ve sledovaném období kompletně ukončena. Předmětem projektu bylo rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Byly pořízeny a aplikovány nové moduly Nemocničního informačního systému (NIS) a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace.

 

Projekt přispívá významnou měrou k elektronizaci, zjednodušení a zrychlení vedení zdravotnické dokumentace v nemocnici, dále i ke sdílení informací s relevantními subjekty (ostatní zdravotnická zařízení a ZZS).

 


 

Projekt: Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Realizační období: 2017 – 2018

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů návazné péče.

 

Výsledkem projektu bude:

 • zřízení nového pracoviště magnetické rezonance
 • modernizace operačních sálů
 • modernizace Radiodiagnostického oddělení
 • modernizace oddělení akutní péče, rehabilitace a laboratoří

 


 

Projekt: Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Realizační období: 2017 – 2019

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. V rámci navrhovaného projektového záměru budou pořízeny a aplikovány nové moduly NIS s podporou eHealth v souladu s národní strategií elektronického zdravotnictví, nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.