IROP

MMR a IROP logo

 

Projekt: „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ (byl předložen v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6: REACT-EU).

Realizační období: 2022 – 2023

 

Projekt „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Projektu, jehož předpokládané celkové náklady činí 147 873 022,20 Kč, z toho předpokládané způsobilé náklady 146 925 322,20 Kč, byla přiznána dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatele zdravotní péče, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., s ohledem na potencionální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů, které jsou v rámci výzvy č. 98, specifického cíle 6.1. REACT-EU, podporovány a na jejichž podporu, rozvoj a modernizaci je cíleno. Dále v souladu s pravidly výzvy dojde k realizaci stavebních prací, v rámci, nichž dojde k vybudování moderních izolačních boxů v reakci na nutnou připravenost k boji proti COVID-19 a dalším infekčním onemocněním.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace operačních sálů vč. centrální sterilizace, oddělení ARO, Interny vč. JIP, Chirurgie vč. JIP, Radiologie, Gynekologie a Laboratoří,
 • posílení vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. moderní přístrojovou technikou,
 • obnova přístrojové techniky v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. v rámci podporovaných oborů pro urgentní příjmy II. typu,
 • efektivnější poskytování diagnostické a terapeutické péče,
 • zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz,
 • zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci moderního přístrojového vybavení,
 • zkrácení doby pobytu pacientů mimo přirozené prostředí,
 • zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti s epidemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi.

 

Výsledkem projektu je posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby formou pořízení nového vybavení a techniky a realizace stavebních prací.

 

„Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.“

 


 

Projekt: Zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů Nemocnice Jindřichův Hradec

Realizační období: 2021 – 2027

 

Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů Nemocnice Jindřichův Hradec“  je spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl předložen v rámci 4. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci specifického cíle 1.1 (PR).

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 32 726 920,73 Kč, z toho způsobilé náklady 32 272 530,42 Kč, byla přiznána dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů, tj. 22 590 771,29 Kč.

 

Zahájení fyzické realizace projektu proběhlo ze strany Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. dne 13. 1. 2022, s cílem dokončit projekt nejpozději do 30. 6. 2025.

 

Cílem projektu je zásadní posílení ochrany a dostupnosti informačních systémů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

 

Nová bezpečnostní opatření zároveň zvýší schopnost zajistit chod nemocničních komunikačních systémů a informačních systémů. Zajistí bezpečnost datových center, vedení optimální páteřní sítě, vytvoření nových přístupových přepínačů, zabezpečení a monitoring přístupu do sítě, instalaci nového firewallu, zavedení nástroje pro log management, nástroje pro detekci anomálií v síťovém provozu, zajištění zálohování dat, síťové úložiště a mnoho dalších opatření.

 

Předkládaný projektový záměr řeší výrazné zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů Nemocnice JH, včetně jejich infrastruktury, a to v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

 


 

Projekt: Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči

Realizační období: 2017 – 2023

 

Projekt „Klinický informační systém (dále jen KIS) pro intenzivní a anesteziologickou péči“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je pořízení a implementace nového informačního systému pro zajištění intenzivní péče na odděleních ARO a NIP, na operačních sálech a dospávacích pokojích, kde je v současné době zajišťován nejvyšší stupeň intenzivní péče pro pacienty v kritickém stavu.   Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči usnadní práci nejen lékařskému a sesterskému personálu zajišťujícímu intenzivní péči, ale vedené informace budou využitelné i pro management oddělení ARO a NIP a management Nemocnice JH. Prostřednictvím zavedeného systému dojde k získávání a ukládání zásadních informací pro zaměstnance nemocnice zajišťující řízení a vedení lidských zdrojů, a to také v oblasti zavedení systému efektivního řízení s cílem minimalizace nákladů na poskytovanou intenzivní péči. Nedílnou součástí je pak zvýšení samotné bezpečnosti pro pacienty. Podpora vysoce specializovaného pracoviště informačními technologiemi a jejich využívání v plném rozsahu povede k definovanému cíli, tj. k efektivní, kvalitní, bezpečné a ekonomické intenzivní péči, která bude zachycena v rámci elektronického zpracování dat, jež je možné kdykoliv vyhodnocovat.

 

Projekt měl být původně ukončen v roce 2019, v průběhu realizace však vyvstaly nečekané situace, které si vyžádaly posun termínu. Jednalo se například o výrazné prodloužení jednání o technické specifikaci a ceně propojení mezi projektem KIS a projektem NIS (Nemocniční informační systém rozšířený o moduly s podporou eHealth). Tyto dva projekty jsou na sobě závislé. Dále se jednalo o nepředvídatelné okolnosti spojené s koronavirovou pandemií a vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem. Postupně se tak ukončení realizace projektu posunulo.

 

V roce 2021 byl vybrán dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva na dodávku a implementaci KIS.  V první polovině roku 2022 byl vybrán dodavatel a uzavřena smlouva na dodávky a implementaci HW a SW infrastruktury pro provoz KIS.  V roce 2022 probíhaly intenzivní práce spojené s uvedenými dodávkami a realizací projektu.

 

V návaznosti na úspěšnou realizaci projektového záměru bylo ke konci roku 2022 zažádáno o možnost rozšíření projektu o další funkcionality KIS. Na základě schválení tohoto záměru byl termín dokončení realizace celého projektu stanoven k 31.5.2023.

 


 

Projekt: Snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

 

Nemocnice Jindřichův Hradec buduje novou kotelnu. Vytápění bude úspornější a ekologičtější

 

Nemocnice Jindřichův Hradec v současné době intenzivně řeší komplexní projekt snížení energetické náročnosti celého areálu. Jedním z opatření je modernizace kotelny a omezení parní spotřeby v areálu nemocnice. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé bude nově fungovat kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů s nízkoemisními hořáky. Jeden z hořáků je uzpůsoben pro kombinované spalování LTO.  Jmenovitý výkon instalovaných kotlů je 3,654 MW.

 

V souvislosti s tím dojde k úpravě topného páteřního rozvodu v areálu nemocnice a k přechodu z páry na topnou vodu. Díky výměně parovodu za teplovod ušetříme až 30 % spotřeby plynu (2 700 MWh/rok). Technologická potřeba páry pro provoz prádelny bude dále zajištěna instalací parního vyvíječe. Energetické zdroje pro výrobu páry v centrální kotelně pochází z 80. let a byly už na hranici životnosti.

 

Náklady na rekonstrukci kotelny a výměnu parovodu jsou 41 mil. Kč bez DPH. Nemocnice Jindřichův Hradec na tuto investiční akci získala dotaci od Jihočeského kraje a Ministerstva životního prostředí v celkové výši 11,5 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce bude hotová nejpozději do konce letošního roku.

 

Už teď připravujeme projekt na zapojení solární energie. Za pomoci dotací bychom postupně chtěli osadit většinu nemocničních střech fotovoltaickými panely. Tato vlastní malá solární elektrárna by mohla vyrobit ročně až 800 MWh elektrické energie pro potřeby nemocnice.

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013685

 


 

Projekt: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“  byl předložen v rámci 102. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6: REACT-EU.

 

Projekt „Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 679 382,06 Kč, z toho způsobilé náklady 2 509 982,06 Kč, byla přiznána dotace ve výši 1 756 987,44 Kč.

 

Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu je ze strany Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., plánováno dne 1. 5. 2022, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 1. 2023.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatele zdravotní péče – Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. s ohledem na potencionální hrozby. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením vybavení a laboratorní techniky laboratoře pro PCR testování, což je podporovanou aktivitou v rámci výzvy č. 102, specifického cíle 6.1. REACT-EU.

 

V rámci projektu dojde k zajištění dostatečné vybavenosti a odpovídající kapacity pro PCR testování a chod laboratoře.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • Zvýšení připravenosti a vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti
  s epidemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi.
 • Posílení vybavenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v souvislosti s nedostatečnou kapacitou laboratoře.
 • Vytvoření podmínek a laboratorních rezerv pro zvýšené požadavky na objem PCR testování.
 • Efektivnější poskytování diagnostické a lékařské péče.
 • Zrychlení diagnostických procesů, rychlejší určení diagnóz.
 • Snížení závislosti na externích laboratořích v případě naplnění současné kapacity laboratoře.
 • Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva díky včasné diagnostice a léčbě za pomoci moderního vybavení.
 • Zvýšení předpokladů dodržet hygienické a epidemiologické požadavky proti šíření nakažlivých nemocí.

 


 

Projekt: Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Realizační období: 2017 – 2019

 

Projekt „Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Realizace projektu byla ve sledovaném období kompletně ukončena. Předmětem projektu bylo rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

 

Byly pořízeny a aplikovány nové moduly Nemocničního informačního systému (NIS) a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace.

 

Projekt přispívá významnou měrou k elektronizaci, zjednodušení a zrychlení vedení zdravotnické dokumentace v nemocnici, dále i ke sdílení informací s relevantními subjekty (ostatní zdravotnická zařízení a ZZS).

 


 

Projekt: Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Realizační období: 2017 – 2018

 

Projekt „Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů návazné péče.

 

Výsledkem projektu bude:

 • zřízení nového pracoviště magnetické rezonance
 • modernizace operačních sálů
 • modernizace Radiodiagnostického oddělení
 • modernizace oddělení akutní péče, rehabilitace a laboratoří

 


 

Projekt: Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Realizační období: 2017 – 2019

 

Projekt „Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“  je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. V rámci navrhovaného projektového záměru budou pořízeny a aplikovány nové moduly NIS s podporou eHealth v souladu s národní strategií elektronického zdravotnictví, nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.