Centrální sterilizace

Profilový obrázek
MUDr. Michal Cihla
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Primář
384 376 829
Bc. Hana Šimečková
Bc. Hana Šimečková
Centrální sterilizace
Staniční sestra
384 376 811
Hlavní strana / Centrální sterilizace

Popis oddělení

Historie a současnost

Oddělení centrální sterilizace je umístěno v 4 podlaží pavilonu E akutní mediciny bezprostředně v návaznosti na centrální operační sály. Do provozu bylo uvedeno v roce 2001.

 

Technologie

Oddělení centrální sterilizace je vybaveno klimatizací, dvěma parními a jedním kombinovaným pára – formaldehyd sterilizátory GETINGE. Dále myčkami GETINGE. Od operačních sálů a ostatního provozu je odděleno personálními a materiálovými filtry.

 

Organizace oddělení

Centrální sterilizace je špičkové specializované pracoviště s vysokými nároky na asepsi. Z tohoto důvodu má statut uzavřeného oddělení se specifickými organizačními, provozními a hygienicko-epidemiologickými postupy. Pracoviště CS je zcela odděleno od ostatních provozů nemocnice. Dispozičně však úzce souvisí s provozem COS aseptickou a přístupovou chodbou. S COS má společné personální vstupy do čisté zóny, výstupy pro použitý odpadový materiál, sociální zázemí. Vstup i výstup materiálu z jiných pracovišť, resp. pro jiná pracoviště jsou odděleny a ústí do nemocniční chodby, jsou kryty S-entry. Osobám je vstup do prostoru CS těmito vstupy zakázán.

 

Pracoviště poskytuje služby pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s, ale také pro ostatní subjekty a externí pracoviště (obvodní lékaře, zdravotnické ústavy). Činnost Centrální sterilizace je nejvíce spjata s činností na centrálních operačních sálech, je zde využíván systém, který umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům plánovaným i akutním.

 

Oddělení Centrální sterilizace je umístěné v budově pavilónu akutní medicíny ve čtvrtém nadzemním podlaží. Pracoviště je funkčním celkem, pod jednotným vedením a s jednotným personálním i materiálním vybavením. Centrální sterilizace zajišťuje kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pouze pro COS. Pro operační sál oční a ORL sál, dále pro ostatní oddělení a ambulance Nemocnice Jindřichův Hradec a.s případně i pro další subjekty – provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.

 

Zaměření oddělení

Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

 

Provádíme:

  • Předsterilizační přípravu
  • Setování
  • Balení
  • Sterilizaci
  • Skladování
  • Transport sterilního materiálu

 

Provoz dnešní centrální sterilizace je na kvalitativně vyšší úrovni.

 

Centrální sterilizace se zřizuje jako odborné oddělení komplementárních složek nemocnice. Poskytuje sterilizační servis, sterilní materiál všem oddělením nemocnice a zdravotnickým pracovištím spádové oblasti. Toto pracoviště je vybaveno potřebnou sterilizační a dekontaminační technikou, zásobováno medicinální párou a dalším technickým zařízením tak, aby splňovalo všechny požadavky, které jsou na tato pracoviště kladené. Zřizování a technické vybavení, provoz a organizace centrální sterilizace vychází z metodických návodů, vyhlášek, směrnic.

 

Centrální sterilizace provádí kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků. Sterilizační centrum provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.Centrální sterilizace ručí za kvalitu sterilního materiálu a poskytuje ho nejenom nemocnicím, ale i ostatním zdravotnickým zařízením.

 

Na pracovišti centrální sterilizace pracují bez odborného dohledu, registrované všeobecné sestry, specialistky v oboru dezinfekce a sterilizace. Specializovanou ošetřovatelskou péči může vykonávat všeobecná sestra, která získala specializovanou způsobilost. Na centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz. Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační, plní svou profesní roli aktivně, odpovědně, zavádí nové poznatky do praxe, spolupracuje s týmem, respektuje role ostatních nelékařských a lékařských spolupracovníků v týmu, nepřesahuje své kompetence, je informovaná o problematice v oblasti znalosti instrumentária a ostatních zdravotnických prostředků, umí kompletovat pomůcky a nástroje ke všem typům operací a zákroků, má znalost o používání jednorázových pomůcek, provádí technické, funkční a hygienické kontroly při manipulaci s nástroji a pomůckami, rozhoduje o způsobu balení materiálu, navrhuje proces a všechny dostupné metody sterilizace, hodnotí účinnost a kvalitu mycích, dezinfekčních a sterilizačních postupů, běžně obsluhuje sterilizátory, kontroluje prostředí, způsoby bezpečné manipulace a skladování a přepravy sterilních zdravotnických prostředků. Sestra pracující na centrální sterilizaci je proškolená v problematice zásad kalibrace přístrojů, instalace a přejímacích zkoušek, instalačních atestů. Důsledně vede dokumentaci. Role „sterilizační“ sestry zaujímá významné postavení v rámci jednotlivých profesí v současném zdravotnictví. Personál pracuje systematicky a vysoce odborně, prokazuje, že jeho znalosti jsou na úrovni vědy a výzkumu, který souvisí s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče.

 

Řada nemocnic si ani neuvědomuje, že sterilizace a oddělení CS je srdcem nemocnice. Je vždy královstvím čistoty a oblastí spolupráce a příjemné pracovní pohody. Sestry zde pracující, jsou v prostředí nemocnic nepostradatelnými, tichými a spolehlivými průvodkyněmi nemocných.

 

Základní krédo profese sestry spočívá v podpoře zdraví, prevenci nemocí, návratu zdraví a zmírňování utrpení. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační se podílí na této filosofii, její činnost je však poněkud anonymní. Klienti ji téměř nevidí nebo nevnímají a přitom ona je právě jedním z hlavních garantů zajištění jejich bezpečnosti při pobytu ve zdravotnickém zařízení.

 

Klient právem očekává, že se mu dostane ve zdravotnickém zařízení kvalitní ošetření a ošetření sterilními zdravotnickými prostředky. Ze zkušeností víme, že pokud by měl klient možnost vybrat si mezi jednorázovou pomůckou a opakovaně používaným zdravotnickým prostředkem, tak se jednoznačně rozhodne pro jednorázový zdravotnický prostředek.

 

Kvalita práce oddělení je pravidelně sledována systémem interních a externích kontrol. EHK externí hodnocení kvality sterilizace organizované v ČR. Příslušná osvědčení o účasti a certifikáty.

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

Profilový obrázek

Centrální sterilizace
Primář
MUDr. Michal Cihla
384 376 829cihla@nemjh.cz

Bc. Hana Šimečková

Staniční sestra
Bc. Hana Šimečková
384 376 811simeckova.hana@nemjh.cz

Profilový obrázek

Setovací místnost
zadnaprezdivka
384 376 811cs_setovaci_mistnost@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Výdej
zadnaprezdivka
384 376 812cs_vydej@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Sklad
zadnaprezdivka
384 376 813cs_sklad@zadnyemail.cz