Následná intenzivní péče

MUDr. Eva Zýková
MUDr. Eva Zýková
Následná intenzivní péče
Oddělení sociální a paliativní péče
Vedoucí oddělení
384 376 756
Aleš Michl
Aleš Michl
Následná intenzivní péče
Staniční sestra
384 376 755
Hlavní strana / Následná intenzivní péče

Popis oddělení

Informace pro pacienty a rodinné příslušníky

Co znamená zkratka NIP?

NIP je zkratkou pro následnou intenzivní péči. Na jednotkách NIP se staráme o nemocné, kteří jsou závislí na podpoře dýchání přístrojem pro umělou plicní ventilaci a o pacienty vyžadující dlouhodobou intenzivní lékařskou péči. Podle některých zdrojů se až 20% pacientů na ARO stává dlouhodobě závislými na umělé plicní ventilaci. Proto ve světě i u nás vznikají jednotky, které jsou zaměřeny na péči o tyto nemocné, ti totiž vyžadují spíše než metody akutní medicíny léčbu zaměřenou na rehabilitaci , psychoterapii a pod.

 

Jakou péči poskytujeme na jednotce NIP?

Hlavním naším cílem je odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, dále pak příprava na domácí ošetřovatelskou péči v projektu DUPV (domácí umělá plicní ventilace). K tomuto cíli slouží nejrůznější fyzioterapeutické metody, nutriční podpora, psychoterapie, logopedie a v neposlední řadě i sociální a paliativní péče.

Součástí naší péče je snaha o resocializaci pacienta, snažíme se dostat nemocného co do největšího kontaktu se světem za branami nemocnice. Během pobytu na naší jednotce mohou být například v kontaktu se svými bližními pomocí internetového připojení. Pokud to zdravotní stav umožňuje podnikáme vycházky se speciálním miniaturním přístrojem na umělou plicní ventilaci do parku nemocnice a doufáme , že po zakoupení další techniky i do blízkého okolí.

 

V čem je NIP jindřichohradecké nemocnice výjimečný?

Na našem oddělení jsme začali s péčí o dlouhodobě ventilované pacienty (vzhledem k nedostatku lůžek NIP v jižních Čechách) tím, že je od roku 2001 překládáme nemocné s miniaturním ventilátorem , velkým jako silnější kniha, do domácí péče. Za tuto dobu prošlo našimi rukami nejvíce těchto pacientů v jihočeském regionu . Máme výbornou spolupráci s Agenturami domácí ošetřovatelské péče, spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Někteří naši pacienti v domácí péči jsou schopni i na částečný úvazek pracovat. Z dlouholeté zkušenosti víme, jak důležité je, aby se naše jednotka spíše podobala domácímu prostředí než oddělení zdravotnického zařízení.

 

Kdy je možné navštěvovat pacienty našeho oddělení?

Oddělení NIP nemá stanoveny návštěvní hodiny, naší snahou je poskytnout našim pacientům co největší možnost být se svými blízkými. Možnosti návštěv jsou spíše závislé na dohodě mezi personálem a rodinou a dále na provozních možnostech oddělení. Naši pacienti mají dále možnost komunikovat se svou rodinou pomocí internetového připojení a web kamery.

 

Jaká hygienická pravidla je při návštěvě Vašich bližních třeba dodržovat?

 • při vstupu na oddělení si odložíte v šatně svrchník, event. tašky
 • na boty si nasadíte hygienické návleky
 • ruce si při příchodu a odchodu z oddělení odezinfikujte v dezinfektoru
 • další informace Vám poskytne sloužící zdravotní sestra či lékař

 

Je možné být informován o stavu pacienta telefonicky?
První návštěva pacienta rodinou by měla být provedena vždy osobně. Rodinným příslušníkům je při osobní návštěvě předán PIN (čtyřčíselný kód), který se dále identifikují při telefonickém hovoru. Tímto způsobem může být rodina informována o zdravotním stavu pacienta telefonicky. Všechna tato opatření jsou prováděna z důvodu ochrany osobních údajů našich klientů.

 

Informace pro lékaře

Základní obecná indikační kritéria

 1. Základním kritériem přijetí je přechod stavu pacienta do „chronicity“ s dominantním podílem respiračního selhání
 2. Nejedná se o pacienta, u kterého je další prodlužování terapie neúčelné zvláště v situacích, v nichž se lze na základě odborného medicínského posouzení domnívat, že přínos zahájení nebo pokračování v dané léčebné metodě s ohledem na zdravotní stav nemocného nepřevažuje nad rizikem komplikací, bolesti dyskomfortu, strádání a nedává možnost příznivého ovlivnění zdravotního stavu. Stejně tak pobyt na NIP není indikován u pacienta, který si prokazatelně nepřeje další prodlužování intenzívní péče. K překladu k nám vyžadujeme souhlas pacienta nebo blízké rodiny (v případě „hospitalizace bez souhlasu“)
 3. U pacientů přijímaných z ARO, JIP je prováděna umělá plicní ventilace minimálně dva týdny, z toho alespoň týden intenzivní pokusy o odvykání
 4. Pacienti DUPV (domácí umělá plicní ventilace) při zhoršení celkového stavu
 5. Pacient splňuje níže uvedená indikační kritéria stability orgánových funkcí

 

Indikační kritéria z hlediska stability orgánových funkcí a nutnosti další intervence:

Hemodynamická stabilita

 • není nutná invazivní monitorace
 • bez nutnosti větší vazopresorické/inotropní podpory –po dohodě je vazopresorů nebo inotropik
 • stabilní rytmus s přiměřenou frekvencí, v případě indikace pacient zajištěn trvalým kardiostimulátorem

 

Nutnost chirurgické intervence:

 • pacient v dohledné době nevyžaduje chirurgickou intervenci na operačním sále
 • nehojící se rány a dekubity nejsou překážkou

 

Renální funkce:

 • u pacienta není nutná kontinuální očišťovací metoda
 • renální dysfunkce se stabilní hladinou renálních katabolitů nejsou překážkou
 • intermitentní hemodialýza není překážkou (jsme schopni provést přímo na oddělení)

 

Vnitřní prostředí:

 • stabilní vnitřní prostředí bez akutních odchylek vyžadující korekci

 

Ventilační parametry:

 • PaO2/FiO2>150
 • PEEP<10cmH2O
 • dynamika stavu-jedná se o stacionární stav, nejedná se tedy o akutní zhoršení

 

Zajištění dýchacích cest:

 • výhodou tracheostomie, není však nutná; může se jednat i o pacienta s OTI, NIV

 

Další vstupy:

 • výhodou vstup pro EN (PEG), epicystostomie

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Žádost o přijetí na NIP Žádost o přijetí na NIP Následná intenzivní péče 13. února 2019 398 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Eva Zýková

Oddělení sociální a paliativní péče
Vedoucí oddělení
MUDr. Eva Zýková
384 376 756u25435@zadnyemail.cz

Aleš Michl

Staniční sestra
Aleš Michl
384 376 755michl.ales@nemjh.cz