Postup při vyřizování stížností

Hlavní strana / Postup při vyřizování stížností

Vážení pacienti,

v případě, že nebudete spokojeni s přístupem nebo chováním zdravotnického personálu nebo s poskytnutou péčí, můžete vyjádřit svou připomínku nebo si na případná pochybení stěžovat.

S Vaší připomínkou či stížností se prosím nejdříve obraťte na příslušného lékaře nebo jeho nadřízeného, neboť ve většině případů se jedná o nedorozumění, které lze vyřešit přímo na místě ústní formou. Půjde-li o stížnost na poskytování zdravotních služeb nebo v souvislosti s jejich poskytováním, můžete postupovat následujícím způsobem:

 

Postup při vyřizování stížností:

1. V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů může proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost: a) pacient, b) zákonný zástupce pacienta, c) osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit sám nebo pokud zemřel), d) osoba zmocněná pacientem

 

2. Příjem stížností

 • písemně
  • poštou na adresu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 370 38 Jindřichův Hradec
  • v kanceláři sekretariátu Nemocnice Jindřichův Hradec v prac. dny od 7:00 hod. do 15:30 hod. nebo v podatelně nemocnice
 • e-mailem sekretariat@hospitaljh.cz
 • ústně
  • v kanceláři nemocničního ombudsmana (sekretariát ředitele, hlavní sestra) v prac. dny od 7:00 -15:30 hod.
  • v kanceláři sekretariátu ředitele (předsedy představenstva či člena představenstva)
  • 24 hodin denně prostřednictvím ošetřujícího (službu konajícího) lékaře na oddělení

V případě ústní stížnosti bude vyhotoven písemný záznam, který musí obsahovat zejména: jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo stěžovatele, popis události a podpis stěžovatele. 

 

3. Anonymní stížnost se řeší pouze v případě, že se jedná o závažné pochybení. Závažnost stížnosti posuzuje nemocniční ombudsman.

 

4. Vyřízení stížnosti

Stížnosti vyřizuje vedení nemocnice (předseda představenstva a člen představenstva) ve lhůtě 30 dnů, která počíná běžet ode dne obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit v odůvodněných případech o dalších 30 dnů.

O prodloužení lhůty bude stěžovatel informován. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti s nemocničním ombudsmanem, ze kterého bude pořízen zápis. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů od jejího obdržení postoupit příslušnému subjektu. O předání stížnosti bude stěžovatel neprodleně informován. 

O podaných stížnostech a způsobu vyřízení se vede evidence. Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.  U oprávněných stížností poskytovatel zpracuje nápravné opatření.

V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo podat stížnost ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, uvede přitom důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti ze strany NJH.