Základní informace (dle zákona 106/1999 Sb.)

Hlavní strana / Základní informace (dle zákona 106/1999 Sb.)

Informace o Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
2. Důvod a způsob založení Akciová společnost Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16. 9. 2005, sepsané ve formě notářského zápisu, spis. zn. NZ 566/2005.

Statutární orgán, způsob jednání, předmět činnosti  zde

3. Organizační struktura Základní schéma   zde
4. Kontaktní spojení Kontakty zde
4.1 Kontaktní poštovní adresa Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
sekretariát U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
4.3 Úřední hodiny Sekretariát ředitelství: 7:00 – 15:30 hod.

Podatelna: 7:00 -15:00 hod.

Další informace zde

4.4 Telefonní čísla, fax Telefonní ústředna 384 376 111
sekretariát: 384 376 134
fax: 384321534Další kontakty zde
4.5 Adresa internetových stránek www.nemjh.cz
4.6 Adresa podatelny  podatelna@nemjh.cz
4.7 Další elektronická adresy  

prosím klikněte zde

4.8 Datová schránka r3afc63
5. Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Číslo účtu:291141478/0300
Číslo účtu pro finanční dary: 298862446/0300
Variabilní symboly pro darová konta
6. Identifikační číslo – IČ 26095157
7. Daňové identifikační číslo – DIČ CZ699005400
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zakladatelská listina společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  zde

 

Stanovy společnosti  zde

 

Další dokumenty  zde

8.2 Rozpočet Účetní výkazy (součást výroční zprávy)  zde
9. Žádost o informace

Opravné prostředky

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde
10. Příjem žádostí a dalších podání zde

 

11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb:

 

Ústavní pořádek

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

 

Mezinárodní smlouvy

 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod č. 97/2001 Sb.m.s.
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod,č. 104/1991 Sb.

 

Zákony:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. Zn. PI. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky:

 • vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).

 

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
11.2 Vydané právní předpisy Společnost nevydává žádné právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník zde
12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele na výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a, odst.7 zák.č.106/1999 Sb.)
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv Společnost nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence Společnost nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy – zde

nebo zde