Parkování v areálu

Hlavní strana / Parkování v areálu

Pravidla pro vjezd, pohyb a parkování vozidel, cyklistů a chodců.

 

Úvodní ustanovení

Dopravní řád vydává NJH, vlastník a provozovatel objektů, komunikací, prostranství a zařízení v areálu, který provádí správu a údržbu tohoto majetku a stanoví pravidla pro zajištění bezpečnosti provozu při pohybu vozidel, cyklistů a osob v areálu. Jednotlivé budovy a prostranství jsou propojeny účelovými komunikacemi, které jsou určeny pro pohyb vozidel, cyklistů a chodců. V místech propojení účelových komunikací s místními komunikacemi jsou vybudovány vjezdy (vstupy) do areálu. Návštěvníci, pacienti a zaměstnanci vjíždějící do areálu a pohybující se v jeho prostorách, jsou účastníky silničního provozu a mají povinnost řídit se pravidly silničního provozu, vyplývající ze Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 

Popis vstupů do areálu

Pro vstup do areálu je určeno pět vjezdů z místních komunikací:

A – hlavní vstup do areálu NJH z kruhové křižovatky ulic Jáchymova a Vídeňská, je určen pro vjezd: – služebních vozidel NJH – vozidel personálu NJH, – vozidel obslužných, zásobovacích a servisních firem, – ostatních dopravců DRNR, – vozidel pacientů, jejich doprovodu a návštěvníků NJH, – hlavní vstup pro pěší. Obsluhu tohoto vjezdu zajišťuje automatický vjezdový systém s nepřetržitým dozorem z pracoviště dispečera provozu.

B – vedlejší vstup do areálu NJH z ulice U nemocnice (stará vrátnice), je určen obdobně jako vjezd „A“ pro vjezd: – služebních vozidel a vozidel personálu NJH, – vozidel obslužných, zásobovacích a servisních firem, – ostatních dopravců DRNR, – vozidel pacientů, jejich doprovodu a návštěvníků NJH, – vedlejší vstup pro pěší. Obsluhu tohoto vjezdu zajišťuje automatický vjezdový systém s nepřetržitým dozorem z pracoviště dispečera provozu.

C – technický vjezd z ulice U nemocnice (u zásobníku kapalného O2) – je určen pro vjezd speciální stavební a požární techniky a vozidel zajišťující doplňování zásobníku technických plynů. Při vyhlášení krizového stavu je tento vstup vyčleněn pro průjezd techniky zajišťujících evakuaci areálu NJH.

D – evakuační vjezd pod lékárnou u polikliniky z ulice Václavská – je určen pouze pro zajištění vjezdu speciální stavební nebo požární techniky a vozidel zajišťujících evakuaci areálu NJH.

E – evakuační vjezd u autodílny z ulice Zborovská – slouží výhradně pro vjezd speciální stavební nebo požární techniky a vozidel zajišťujících evakuaci areálu NJH.

 

Pravidla pro vstup a vjezd do areálu

Vstup pro pěší a vjezd vozidel nebo cyklistů do areálu nemocnice není omezen. Platí však doporučení vyplývající z domácího řádu NJH na dodržování nočního klidu v době od 22 do 6:30 hod. Průjezd vozidel hlavními vstupy A a B je řízen automatickým vjezdovým systémem s nepřetržitým dozorem zajištěným z pracoviště dispečera provozu. Ostatní vstupy C,D a E jsou uzavřeny a zajištěny uzamčením, jejich obsluhu vykonávají pracovníci pohotovostní služby údržby. Jako vstupy pro pěší a cyklisty jsou určeny vstupy A a B.

 

Popis automatického parkovacího systému

Vjezd

Vozidlo hosta (návštěvy) přijede před vjezdovou závoru, u řidičova okna je situován vjezdový terminál. Po stisku tlačítka vydá automatický vydavač lístků lístek s kódovanou informací o příjezdu a parkovišti. Po odebrání lístku je závora otevřena a po projetí vozidla se automaticky uzavírá. Prostor pod ramenem je proti neoprávněnému spuštění ramena v přítomnosti vozidla chráněn bezpečnostní smyčkou. Pro informaci o možnosti stání v areálu je u obou vstupů instalovaný informační panel (VOLNO, OBSAZENO). Tato informace je pro řidiče vjíždějící do areálu pouze informativní. Všichni řidiči mají možnost vjezdu do areálu a následně ho ve stanoveném časovém limitu pro bezplatný pobyt opustit.

 

Platba

Při platbě parkovného, řidič (host, návštěva) před odjezdem navštíví platební místo, automatickou pokladnu a provede úhradu parkovného za skutečnou dobu parkování s respektováním slev (prvních 30 min. zdarma). Pomocí vystaveného lístku (daňového dokladu), je umožněn výjezd z areálu v čase do 15 min. od zaplacení.

 

Výjezd

Řidič přijede před výjezdovou závoru a vsune vystavený lístek do výjezdového terminálu, který je umístněného u okna řidiče. Zde je překontrolována jeho platnost (zaplaceno/nezaplaceno, překročený limit – nutný doplatek), v kladném případě je lístek vrácen uživateli a výjezdová závora se automaticky otevírá. Po projetí vozidla se závora okamžitě automaticky uzavře. V záporném případě je řidič vyzván k doplatku. Tento je nutné provést na platebním místě v automatické pokladně. V případě ztráty parkovacího lístku bude v automatické pokladně po zaplacení příslušného obnosu (500 Kč), vystaven nový lístek – daňový doklad, se kterým bude umožněn výjezd obdobně jako při platbě za parkování.

 

Vjezd a výjezd vozidel personálu

Řidiči vozidel z řad personálu NJH a dlouhodobých dodavatelů, použijí pro průjezd jednotlivými vstupy bezkontaktní čipové karty, které jim budou vydány popř. aktivovány na základě jejich žádosti o povolení k vjezdu a sepsáním dohody o srážkách ze mzdy. Sledování jejich průjezdů bude probíhat automaticky na předurčeném PC. Jedenkrát měsíčně bude provedeno vyhodnocení. V případě zaměstnanců NJH budou takto zpracované podklady předány do mzdové účtárny, jako podklad pro zaplacení parkovného formou srážky ze mzdy. U ostatních subjektů bude vystaven souhrnný daňový doklad formou faktury.

 

Vjezd a výjezd služebních vozidel a vozidel ZZS

Služební vozidla a vozy záchranné služby se obslouží při průjezdu jednotlivými vstupy dálkovým ovladačem. Ten je instalován do interiéru vozidel a je určen pro ovládání všech vjezdových a výjezdových závor jednotlivých vstupů.

 

Průjezd technologickým a evakuačními vjezdy C,D,E

Tyto vstupy jsou fyzicky uzavřeny a uzamčeny. Pohotovostní klíče od těchto vstupů jsou uloženy na pohotovostním místě (pracoviště dispečera provozu). Vjezd je povolen pouze vozům HZS, policie ČR a speciální techniky řešící krizovou situaci v areálu NJH.

Omezení vjezdu do areálu

Vjezd do areálu hlavními vstupy A a B je omezen pro vozy s šířkou vozidla větší než 3m. Dále platí zákaz vjezdu do areálu pro autobusy a vozidla s přívěsným vozíkem.

 

Pohyb vozidel a chodců v areálu

Vnitřní prostranství, komunikace i parkoviště mají zpevněný povrch splňující podmínky pro provoz na účelových komunikacích. Pohyb vozidel a chodců v areálu se řídí pravidly silničního provozu. Řidiči, cyklisté a chodci pohybující se po areálu, jsou účastníky silničního provozu a mají za povinnost řídit se pravidly vyplývajících ze Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. U vstupů do areálu jsou instalovány dopravní značky informující o omezení dovolené rychlosti. V celém areálu je stanovena nejvyšší dovolená rychlost na 20 km za hodinu a platí zde místní úprava o přednosti v jízdě, kdy nejsou jednotlivá křížení komunikací označena dopravními značkami upravujícími přednost v jízdě a pro průjezd křižovatkami platí pravidlo, že vozidlo vjíždějící do křižovatky musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. V celém areálu platí zákaz jízdy vozidel a cyklistů po chodníku a travnatých plochách. Chodci jsou povinni při chůzi v areálu užívat chodníky. Kde není chodník, nebo je-li vlivem povětrnostních podmínek neschůdný, chodí chodci po levé krajnici, co nejblíže při levém okraji vozovky. V celém areálu NJH platí zákaz chůze po travnatých plochách.

 

Zastavení a stání

Řidiči vozidel vjíždějících do areálu NJH a parkujících na odstavných plochách jsou povinni se řídit Provozním řádem odstavných ploch pro motorová vozidla. V areálu je povoleno stání a parkování na všech odstavných plochách určených k tomuto účelu, mimo úseky komunikací, které jsou označeny dopravní značkou B28 (zákaz zastavení a stání). Řidič smí zastavit vozidlo u hlavních vchodů budov pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení-vyložení pacienta popř. materiálu. Přitom musí vždy umožnit průjezd sanitních a technologických vozidel NJH a nesmí blokovat jejich činnost. NJH je oprávněna zajistit na náklady majitele vozidla jeho odtažení v případě, že nájemce překročí maximální dobu pro odstavení motorového vozidla v areálu, nebo hrubě porušuje pravidla pro zastavení a stání, která vyplývají z tohoto předpisu. Pro parkování vozidel v areálu NJH je vyčleněno 16 odstavných ploch se 189 parkovacími místy pro stání, která jsou označena informační tabulkou modré barvy formátu A5 s identifikačním písmenem parkoviště A – T.

 

Vnější parkoviště

Mimo areál, na pozemku NJH před budovou polikliniky, je provozováno placené parkoviště pro pacienty, doprovod pacientů a návštěvníky polikliniky, přístupné z ulice Václavská. Na parkovišti jsou vodorovným značením vyznačena parkovací stání v celkovém počtu 35 míst. Z toho počtu jsou vyhrazena 4 parkovací místa pro vozidla osob těžce zdravotně postižených, nebo těžce pohybově postižených. Součástí tohoto parkoviště je 12 privátních parkovacích stání, které jsou určeny pro vozidla Lékárny U Nemocnice a vozidla privátních a obvodních lékařů sídlící v budově polikliniky.

 

Parkování jízdních kol

Pro parkování jízdních kol a mopedů uvnitř areálu jsou vyčleněna dvě parkovací stání. První je situováno u vchodu A, mezi novou vrátnicí (objekt č. 21) a pavilonem E. Druhé se nachází poblíž vchodu B na parkovišti u staré vrátnice (objekt č. 1). Obě tato stání jsou zastřešena a vybavena stojany na kola. Při odstavení jízdního kola na těchto parkovištích platí povinnost pro jejich majitele a uživatele bezpečně zajistit odstavené kolo proti odcizení. Zaměstnancům NJH je zakázána jízda na kole uvnitř budov, taktéž je přísně zakázáno parkovat a odstavovat jízdní kola v budovách. Případné nerespektování tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně a kázeňsky řešeno v rámci kompetencí předsedy představenstva NJH.

 

Informační systém a značení budov

Informace o rozmístění jednotlivých budov a umístnění oddělení jsou zprostředkovány neverbálně, pomocí instalovaného informačního značení, rozmístněného po areálu. V rámci tohoto informačního systému jsou jednotlivé objekty v areálu nemocnice rozděleny, na objekty ve kterých je poskytována zdravotní péče a jsou umístěna lůžková oddělení, které jsou označeny barevně rozlišenými informačními tabulemi s identifikačním písmenem budovy A – E. Objekty klinických laboratoří a patologicko anatomického oddělení jsou označeny informační tabulí s identifikační římskou číslicí I – III. Ostatní objekty v areálu jsou označeny informační tabulí s identifikační arabskou číslicí 1 – 21. U hlavních vchodů do budov, ve kterých je poskytována zdravotní péče, jsou instalovány informační tabule s názvy jednotlivých oddělení sídlících v dané budově.

 

Použité zkratky
NJH – Nemocnice Jindřichův Hradec
ZZS – zdravotní záchranná služba
HZS – hasičský záchranný sbor
DRNR – doprava raněných, nemocných a rodiček