Informace pro pozůstalé

Hlavní strana / Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
je nám velice líto ztráty Vašeho blízkého. Chtěli bychom Vám alespoň trochu ulehčit chvíle zármutku a truchlení, proto prosím přijměte pár informací a rad, jak postupovat při vyřizování nutných formálních náležitostí.

 

Nemocnice
Veškeré osobní věci po zemřelém jsou předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu (OP) a proti podpisu písemného protokolu o předání věcí. Věci, které nebyly vydány nejbližšímu pozůstalému, jsou uschovány v trezoru nemocnice a jsou předmětem pozůstalostního řízení, o čemž nemocnice podá písemnou zprávu příslušnému soudu. Pozůstalostní řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi. Dědictví projedná a předloží k rozhodnutí soudu. V rozhodnutí soudu je uveden pozůstalý, kterému mají být předány věci uložené v nemocničním trezoru. Na základě předložení rozhodnutí soudu s potvrzením o nabytí právní moci nemocnice vydá věci po zemřelém pacientovi.

 

Pohřební služba
Její výběr záleží pouze na Vás. K zařízení potřebných náležitostí bude pracovník pohřební služby potřebovat OP zemřelého a OP objednatele pohřbu. Přineste s sebou také oblečení pro zesnulého, pokud již nebyl oblečen ve zdravotnickém zařízení. Žádný doklad o úmrtí nebude v tuto chvíli potřeba. Pohřební služba zahrnuje vše, od přípravy a vytištění parte, květinovou výzdobu až po výběr hudby a typu obřadu. Pohřební služba také dodá na matriku OP zemřelého spolu s podklady pro vystavení úmrtního listu. Dále Vám na vyžádání vystaví potvrzení pro zaměstnavatele o vyřizování pohřbu či účasti na něm.

 

Další náležitosti

 • Úmrtní list bude vystaven na matrice dle místa úmrtí, obvykle do 1 měsíce po pohřbu, a zaslán doporučeně na adresu objednatele pohřbu.
 • Kartu pojištěnce je nutné vrátit na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Řidičský průkaz je potřeba odevzdat na příslušném dopravním inspektorátu: pro občany J. Hradce je jím Městský úřad J. Hradec – Odbor dopravy, Klášterská 135/II.
 • Pas zemřelého je potřeba odevzdat na oddělení pasů příslušného Městského úřadu.
 • Vojenskou knížku je potřeba odevzdat na vojenské správě, např. Krajském vojenském velitelství v Českých Budějovicích, Žižkova 37.
 • Průkaz OZP (osoby se zdravot. postižením) je třeba odevzdat na Úřad práce dle místa trvalého bydliště zemřelého.
 • Měl-li zemřelý přiznán Příspěvek na péči (tzv. PNP) či Příspěvek na mobilitu, je potřeba nahlásit úmrtí na Úřad práce dle místa trvalého bydliště zemřelého.
 • Pokud zemřelý pobíral důchod, oznamte jeho úmrtí na poště, která výplatu důchodu prováděla.
 • V případě nároku na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod žádá pozůstalý pouze na jednom kontaktním místě, kterým je Okresní správa sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci, Sládkova 332/II; klientské centrum – tel. 384 359 111. K vyřízení budete potřebovat tyto doklady: OP pozůstalé(ho), úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky (originál), oddací list (originál) a poslední důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li důchodce).

 

Jakmile pomine vyřizování kolem pohřbu a ostatních úředních záležitostí, může přijít období velké samoty, opuštěnosti, únavy a truchlení. Snažte se v tomto období vyhledat pomoc přátel nebo lidí, kteří si prošli podobnou zkušeností, nebojte se zeptat odborníků. Cenné informace a rady můžete nalézt také na těchto internetových odkazech:
http://www.umirani.cz/rady-a-informace/truchleni
http://www.umirani.cz/poradna
http://www.luctus.cz/truchleni.html
http://modrapomnenka.cz/aktuality/
http://modrapomnenka.cz/internetova-poradna/
http://hospic.kleofas.cz/c-20-psychologicka-poradna.html

 

Naše doporučení

 • Zármutek je třeba prožít a odžít. Nebraňte se projevům smutku navenek.
 • Pokračujte v navyklém způsobu života, dodržujte denní režim.
 • Neizolujte se od lidí, mluvte o svém trápení s rodinou a přáteli.
 • Žal je přirozenou reakcí na ztrátu blízké osoby, nesnažte se jej potlačit pomocí alkoholu, drog či přemírou práce
 • Zvažte návštěvu odborných konzultantů (psycholog, psychoterapeut, poradce pro pozůstalé).
 • Neobviňujte se, když Vás život začne znovu těšit.

 

Věříme, že Vám tyto informace budou vodítkem a alespoň malým ulehčením v této nesmírně těžké životní situaci. Pokud si s něčím nebudete vědět rady anebo budete mít potřebu a chuť si o tom, co prožíváte, popovídat, obraťte se prosím na tyto kontaktní osoby:

 

 • Sociální pracovník:
  Mgr. Michaela Švobová, tel.: 384 376 241, 607 671 331
  Mgr. Klára Vaněčková, tel.: 384 376 248, 727 948 597
 • Duchovní (nemocniční kaplan):
  Benjamin Kraus, tel.: 384 376 244, 737 314 457