VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘE V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE ve spolupráci s NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC

 

nabízejí mladým lékařům (absolventům) účast na unikátním pilotním projektu spolupráce v oboru AKUTNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY.

 

Nabízíme práci lékaře na sdílených pracovištích s kombinací Zdravotnická záchranná služba, Urgentní příjem, Anesteziologicko-resuscitační oddělení v rámci úvazku 1,0.

 

Vyhlašujeme VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘE V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA – 2. KOLO

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice vyhlašuje podle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR výběrové řízení na rezidenční místo lékaře pro rok 2023 v oboru specializačního vzdělávání: Urgentní medicína.

Počet míst: 1

Kvalifikační předpoklady pro přihlášení: Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/lékařka ve specializační přípravě v uvedeném oboru s datem zařazení po 1.7. 2017.

Termín pro podání přihlášky: 24.7. – 31.8. 2023

Termín výběrového řízení: výběrové řízení na uvedené rezidenční místo proběhne v měsíci září 2023. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

 

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška (22,78 kB) (22,78 kB) do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách ZZS JčK nebo MZ ČR);
 • vyplněný osobní dotazník (34,57 kB) (34,57 kB) (ke stažení na webových stránkách ZZS JčK nebo MZ ČR);
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání lékaře (ne starší 3 měsíců);
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti;
 • neověřená kopie o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal;
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (k přihlášce stačí doložit zaslání žádosti o zařazení do oboru).

 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti – doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení;
 • vzdělání a kvalifikace – kurzy, stáže;
 • zájem o obor akutní a intenzivní medicíny;
 • zájem o práci v regionu Jihočeského kraje;
 • odborné znalosti a dovednosti;
 • flexibilita – směnný provoz;
 • osobnostní předpoklady – komunikační dovednosti.

 

Způsob hodnocení uchazečů: 

Hodnotící komise provede hodnocení přihlášek a osobního pohovoru dle jednotlivých kritérií.

U každého kritéria přidělí počet bodů ze stupnice 1-10, nejvyšší možný počet bodů pro jedno kritérium je 10.

Na základě výsledků stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodne o přidělení místa rezidenta.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte nebo osobně přineste na personální oddělení ZZS JčK, B.Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice do 31.8. 2023.

 

Případné informace podá MUDr. René Papoušek, e-mail papousekr@zzsjck.cz, tel. 387 762 325.