Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Centrální sterilizace

MUDr. Michal Cihla Primář
MUDr. Michal Cihla
Tel.: +420 384 376 829
E-mail: cihla@nemjh.cz
Bc. Hana Šimečková Vedoucí sestra
Bc. Hana Šimečková
Tel.: +420 384 376 827
E-mail: simeckova.hana@nemjh.cz
Profesní životopis

Ostatní pracovníci nelékařských oborů
Štěpánka Cettlová
Renata Šteflíčková
Andrea Kolářová
Alena Křištová
Jan Urban
Miroslava Svobodová
Romana Sabolčíková
Jana Maxová
Další kontakt
Tel.: +420 384 376 811 (setovací místnost)
+420 384 376 812 (výdej sterilního materiálu)
+420 384 376 813 (sklad sterilního materiálu)


Historie a současnost
Oddělení centrální sterilizace je umístěno v 4 podlaží pavilonu akutní mediciny bezprostředně v návaznosti na centrální operační sály.Do provozu bylo uvedeno v roce 2001.

Centrální sterilizace - vchod Centrální sterilizace - vchod do dekontaminační místnostiCentrální sterilizace - sterilizované nástroje

Technologie
Oddělení centrální sterilizace je vybaveno vzduchotechnikou s laminálrním prouděním vzduchu a klimatizací.Oddělení je vybaveno dvěma parními a jedním kombinovaným pára – formaldehyd sterilizátory GETTINGE. Dále myčkami s úpravou a ohřevem vody GETTINGE. Od operačních sálů a ostatního provozu je odděleno personálními a materiálovými filtry.

Personál
Personál tvoří 5 sester, 3 sanitářky a jeden sanitář

Centrální sterilizace - personálCentrální sterilizace - personálCentrální sterilizace - personál

Organizace oddělení
Centrální sterilizace je špičkové specializované pracoviště s vysokými nároky na asepsi.

Z tohoto důvodu má statut uzavřeného oddělení se specifickými organizačními, provozními a hygienicko-epidemiologickými postupy. Pracoviště CS je zcela odděleno od ostatních provozů nemocnice. Dispozičně však úzce souvisí s provozem COS aseptickou a přístupovou chodbou.

S COS má společné personální vstupy do čisté zóny, výstupy pro použitý odpadový materiál, sociální zázemí. Vstup i výstup materiálu z jiných pracovišť, resp. pro jiná pracoviště jsou odděleny a ústí do nemocniční chodby, jsou kryty S-entry. Osobám je vstup do prostoru CS těmito vstupy zakázán.

Pracoviště poskytuje služby pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s, ale také pro ostatní subjekty a externí pracoviště (obvodní lékaře, zdravotnické ústavy).

Činnost Centrální sterilizace je nejvíce spjata s činností na centrálních operačních sálech, je zde využíván systém, který umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům plánovaným i akutním.

Centrální sterilizace - setovací místnost Centrální sterilizace - sklad sterilních kontejnerů Centrální sterilizace - sterilizátory

Centrální sterilizace zajišťuje kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pouze pro COS. Pro operační sál oční a ORL sál, dále pro ostatní oddělení a ambulance Nemocnice Jindřichův Hradec a.s případně i pro další subjekty – provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.

Oddělení Centrální sterilizace je umístěné v budově pavilónu akutní medicíny ve čtvrtém nadzemním podlaží. Pracoviště je funkčním celkem, pod jednotným vedením a s jednotným personálním i materiálním vybavením.

Zaměření oddělení
Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Provádíme:
– Předsterilizační přípravu
– Setování
– Balení
– Sterilizaci
– Skladování
– Transport sterilního materiálu

Provoz dnešní centrální sterilizace je na kvalitativně vyšší úrovni.

Centrální sterilizace se zřizuje jako odborné oddělení komplementárních složek nemocnice. Poskytuje sterilizační servis, sterilní materiál všem oddělením nemocnice a zdravotnickým pracovištím spádové oblasti. Toto pracoviště je vybaveno potřebnou sterilizační a dekontaminační technikou, zásobováno medicinální párou a dalším technickým zařízením tak, aby splňovalo všechny požadavky, které jsou na tato pracoviště kladené. Zřizování a technické vybavení, provoz a organizace centrální sterilizace vychází z metodických návodů, vyhlášek, směrnic.

Centrální sterilizaceCentrální sterilizaceCentrální sterilizaceCentrální sterilizace

Centrální sterilizace ručí za kvalitu sterilního materiálu a poskytuje ho nejenom nemocnicím, ale i ostatním zdravotnickým zařízením.

Centrální sterilizace provádí kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků. Sterilizační centrum provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.

Na pracovišti centrální sterilizace pracují bez odborného dohledu, registrované všeobecné sestry, specialistky v oboru dezinfekce a sterilizace. Specializovanou ošetřovatelskou péči může vykonávat všeobecná sestra, která získala specializovanou způsobilost. Na centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz. Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační, plní svou profesní roli aktivně, odpovědně, zavádí nové poznatky do praxe, spolupracuje s týmem, respektuje role ostatních nelékařských a lékařských spolupracovníků v týmu, nepřesahuje své kompetence, je informovaná o problematice v oblasti znalosti instrumentária a ostatních zdravotnických prostředků, umí kompletovat pomůcky a nástroje ke všem typům operací a zákroků, má znalost o používání jednorázových pomůcek, provádí technické, funkční a hygienické kontroly při manipulaci s nástroji a pomůckami, rozhoduje o způsobu balení materiálu, navrhuje proces a všechny dostupné metody sterilizace, hodnotí účinnost a kvalitu mycích, dezinfekčních a sterilizačních postupů, běžně obsluhuje sterilizátory, kontroluje prostředí, způsoby bezpečné manipulace a skladování a přepravy sterilních zdravotnických prostředků. Sestra pracující na centrální sterilizaci je proškolená v problematice zásad kalibrace přístrojů, instalace a přejímacích zkoušek, instalačních atestů. Důsledně vede dokumentaci. Role „sterilizační“ sestry zaujímá významné postavení v rámci jednotlivých profesí v současném zdravotnictví. Personál pracuje systematicky a vysoce odborně, prokazuje, že jeho znalosti jsou na úrovni vědy a výzkumu, který souvisí s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče.

Centrální sterilizaceCentrální sterilizaceCentrální sterilizace

Řada nemocnic si ani neuvědomuje, že sterilizace a oddělení CS je srdcem nemocnice. Je vždy královstvím čistoty a oblastí spolupráce a příjemné pracovní pohody. Sestry zde pracující, jsou v prostředí nemocnic nepostradatelnými, tichými a spolehlivými průvodkyněmi nemocných.

Základní krédo profese sestry spočívá v podpoře zdraví, prevenci nemocí, návratu zdraví a zmírňování utrpení. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační se podílí na této filosofii, její činnost je však poněkud anonymní. Klienti ji téměř nevidí nebo nevnímají a přitom ona je právě jedním z hlavních garantů zajištění jejich bezpečnosti při pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Klient právem očekává, že se mu dostane ve zdravotnickém zařízení kvalitní ošetření a ošetření sterilními zdravotnickými prostředky. Ze zkušeností víme, že pokud by měl klient možnost vybrat si mezi jednorázovou pomůckou a opakovaně používaným zdravotnickým prostředkem, tak se jednoznačně rozhodne pro jednorázový zdravotnický prostředek.

Kvalita práce oddělení je pravidelně sledována systémem interních a externích kontrol. EHK externí hodnocení kvality sterilizace organizované v ČR. Příslušná osvědčení o účasti a certifikáty.

  

Profesní životopis Hany Šimečkové

Vzdělání

 • 1985-1989 Střední zdravotnická škola, Tábor
 • 1994 Specializační studium instrumentování na operačním sále, Brno
 • 2003 Specializační studium sterilizace a dezinfekce, Brno
 • 2005 MZ ČR – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • 2011 Dokončení bakalářského studia obor ošetřovatelství naVŠ Zdravotnictva socialnej práce Svatá Alžběta, Příbram
 • 2013 Certifikovaný kurz: Management a ekonomika ve zdravotnictví

Zaměstnání

 • 1989 – trvá Nemocnice Jindřichův Hradec a.s
  • praxe : chirurgické oddělení, JIP, operační sály, centrální sterilizace
 • Trvá Staniční sestra centrální sterilizace/li>

Doplňkové vzdělání

 • 15.9.- 16.9.2011 Seminář – Praha Motol, Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII
 • 20.10.- 21.10.2011 Seminář – Český Krumlov, Ošetřovatelské dny aktivní účast prezentace Sterilizace a bezpečnost pacienta
 • 23.11.2011 Seminář – Tábor, Cerebrovaskulární onemocnění I.,II
 • 10.2.2012 Celostátní konference, Praha Homolka, Dezinfekce, sterilizace NN
 • 17.4.2012 konference- České Budějovice, Hojení ran
 • 18.9.2012 Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Jindřichův Hradec
 • 18.9.2012 Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Jindřichův Hradec
 • 22.11.2012 Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdrav. zařízeních České Budějovice
 • 26.11.2012 Dezinfekce, sterilizace IPVZ Praha- ILF
 • 22.2.2013 IV. Odborná konference, NN, Bezpečnost zdrav.personálu na pracovišti – IPVZ
 • 25-2. – 29.3.2013 Certifikovaný kurz Management a ekonomie ve zdravotnictví -IPVZ Praha
 • 29.3.2013 dokončení Certifikovaného kurzu- Management a ekonomie ve zdravotnictví – IPVZ Praha
 • Účast na zahraničních stážích

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví