Jihočeský kraj

Projekty a činnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., které jsou podporovány Jihočeským krajem.

 

V roce 2019 uzavřela Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se svým zakladatelem Jihočeským krajem smlouvy o poskytnutí dotace, jejichž cílem je kompenzace nemocnicí vynaložených nákladů, které nejsou zcela pokryty tržbami od zdravotních pojišťoven nebo od jiných subjektů:

 

 ČERVEN 2019

 1. Dne 17. 4. 2019 byla podepsána smlouva č. SDO/OZDR/13/19 o poskytnutí dotace na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) – lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé a na provoz ústavní pohotovostní služby v celkové
  hodnotě 7 400 000 Kč. Jedná se o činnosti, které nejsou dostatečně finančně ohodnoceny zdravotními pojišťovnami a které nemocnice provozuje v rámci zajištění léčebné péče o obyvatelstvo.

 

 1. Smlouva č. SDO/OSOV/103/19 o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v částce 1 216 000 Kč byla podepsána dne 25. 2. 2019. Touto dotací jsou pokryty zejména osobní náklady zaměstnanců související s provozem sociálních lůžek.

 

 1. Projekt „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ – smlouva
  č. SDO/OEZI/2040/2019 byla podepsána 6. 6. 2019 na částku 150 000 Kč – dotace je určena na pokrytí nákladů na specializační vzdělávání lékařů.

 

 1. Smlouva č. SDO/OEZI/972/19 ze dne 24. 4. 2019 na projekt „Vzdělávání pracovníků v paliativní péči“ v částce 10 500 Kč slouží k pokrytí nákladů na vzdělávání pracovníků paliativních lůžek, zejména v měkkých dovednostech.

 

ŘÍJEN 2019

 1. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) – lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé a na provoz ústavní pohotovostní služby jsme dne 30. 4. 2019 obdrželi na náš účet
  splátku ve výši 3 700 000 Kč.
   
  Druhá splátka dotace v částce 3 700 000 Kč byla připsána na náš účet dne 25. 10. 2019.
  Ze strany poskytovatele zdravotní péče – nemocnice – je provozována LPS pro děti
  i dospělé a ústavní pohotovostní služby lékařů probíhají dle potřeb jednotlivých oddělení k zajištění kontinuální zdravotní péče stejně jako v předcházejících letech.

 

 1. Finanční plnění ze Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v částce 729 600 Kč jsme obdrželi dne 8. 3. 2019. Jedná se o první splátku, druhá splátka v hodnotě 486 400 Kč byla na náš účet připsána dne 26. 6. 2019.
   
  Dodatkem ze dne 23. 10. 2019 byla navýšena částka dotace o 289 000 Kč, která je určena na mzdy pracovníků sociálních služeb poskytovaných v nemocničním zařízení. Celková částka dotace na provoz sociální služby činí 1 505 000 Kč.

 

 1. Na projekt „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ nám byla částka 150 000 Kč připsána na účet dne 14. 6. 2019. Jde o příspěvek na vzdělávání lékařů v oborech interní lékařství, anesteziologie, pediatrie a chirurgie.

 

 1. Částka na projekt „Vzdělávání pracovníků v paliativní péči“ v hodnotě 10 500 Kč byla na účet nemocnice připsána dne 15. 5. 2019. Školení, na které byla částka použita se uskutečnilo ve dnech 18.-19. 10. 2019 a zúčastnilo se 6 zaměstnanců oddělení paliativní péče.

 

PROSINEC 2019

 1. Provozování služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) – na provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé a na provoz ústavní pohotovostní služby byla poskytnuta částka 7 400 000 Kč.
   
  Je určena na pokrytí osobních nákladů sloužících lékařů a ostatního zdravotnického personálu, materiálových nákladů – zejména spotřebu zdravotnického materiálu
  a režijních nákladů.
   
  Po ukončení této podporované činnosti za kalendářní rok je podle metodiky výpočtu dovolené výše veřejné podpory provedeno vyúčtování dotace – přehled čerpání poskytnutých prostředků.

 

 1. Dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v celkové částce 1 505 000 Kč – touto dotací jsou pokryty zejména osobní náklady zaměstnanců související s provozem sociálních lůžek v lůžkových zdravotnických zařízeních. Dotace byla vyčerpána a vyúčtování dotace bude provedeno v souladu se smlouvou do stanoveného termínu.

 

 1. Projekt „Podpora vzdělávání lékařů v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“
  v částce 150 000 Kč – dotace na pokrytí nákladů na specializační vzdělávání lékařů – vzdělávání proběhlo podle stanoveného harmonogramu.

 

 1. Dotace na projekt Vzdělávání pracovníků v paliativní péči v částce 10 500 Kč – touto dotací byly pokryty náklady na vzdělávání pracovníků paliativních lůžek a vyúčtování bude provedeno k 15. 1. 2020.