Centrální sterilizace

MUDr. Michal Cihla
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Primář
384 376 829
Bc. Hana Šimečková
Centrální sterilizace
Staniční sestra
Životopis
384 376 827
Hlavní strana / Centrální sterilizace

Popis oddělení

Historie a současnost

Oddělení centrální sterilizace je umístěno v 4 podlaží pavilonu akutní mediciny bezprostředně v návaznosti na centrální operační sály.Do provozu bylo uvedeno v roce 2001.

 

Technologie

Oddělení centrální sterilizace je vybaveno vzduchotechnikou s laminálrním prouděním vzduchu a klimatizací.Oddělení je vybaveno dvěma parními a jedním kombinovaným pára – formaldehyd sterilizátory GETTINGE. Dále myčkami s úpravou a ohřevem vody GETTINGE. Od operačních sálů a ostatního provozu je odděleno personálními a materiálovými filtry.

 

Organizace oddělení

Centrální sterilizace je špičkové specializované pracoviště s vysokými nároky na asepsi. Z tohoto důvodu má statut uzavřeného oddělení se specifickými organizačními, provozními a hygienicko-epidemiologickými postupy. Pracoviště CS je zcela odděleno od ostatních provozů nemocnice. Dispozičně však úzce souvisí s provozem COS aseptickou a přístupovou chodbou. S COS má společné personální vstupy do čisté zóny, výstupy pro použitý odpadový materiál, sociální zázemí. Vstup i výstup materiálu z jiných pracovišť, resp. pro jiná pracoviště jsou odděleny a ústí do nemocniční chodby, jsou kryty S-entry. Osobám je vstup do prostoru CS těmito vstupy zakázán.

 

Pracoviště poskytuje služby pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s, ale také pro ostatní subjekty a externí pracoviště (obvodní lékaře, zdravotnické ústavy). Činnost Centrální sterilizace je nejvíce spjata s činností na centrálních operačních sálech, je zde využíván systém, který umožňuje bezpečné a okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k operačním výkonům plánovaným i akutním.

 

Oddělení Centrální sterilizace je umístěné v budově pavilónu akutní medicíny ve čtvrtém nadzemním podlaží. Pracoviště je funkčním celkem, pod jednotným vedením a s jednotným personálním i materiálním vybavením. Centrální sterilizace zajišťuje kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pouze pro COS. Pro operační sál oční a ORL sál, dále pro ostatní oddělení a ambulance Nemocnice Jindřichův Hradec a.s případně i pro další subjekty – provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.

 

Zaměření oddělení

Oddělení centrální sterilizace je specializované pracoviště Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

 

Provádíme:

  • Předsterilizační přípravu
  • Setování
  • Balení
  • Sterilizaci
  • Skladování
  • Transport sterilního materiálu

 

Provoz dnešní centrální sterilizace je na kvalitativně vyšší úrovni.

 

Centrální sterilizace se zřizuje jako odborné oddělení komplementárních složek nemocnice. Poskytuje sterilizační servis, sterilní materiál všem oddělením nemocnice a zdravotnickým pracovištím spádové oblasti. Toto pracoviště je vybaveno potřebnou sterilizační a dekontaminační technikou, zásobováno medicinální párou a dalším technickým zařízením tak, aby splňovalo všechny požadavky, které jsou na tato pracoviště kladené. Zřizování a technické vybavení, provoz a organizace centrální sterilizace vychází z metodických návodů, vyhlášek, směrnic.

 

Centrální sterilizace provádí kompletní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků. Sterilizační centrum provádí pouze sterilizaci zdravotnických prostředků.Centrální sterilizace ručí za kvalitu sterilního materiálu a poskytuje ho nejenom nemocnicím, ale i ostatním zdravotnickým zařízením.

 

Na pracovišti centrální sterilizace pracují bez odborného dohledu, registrované všeobecné sestry, specialistky v oboru dezinfekce a sterilizace. Specializovanou ošetřovatelskou péči může vykonávat všeobecná sestra, která získala specializovanou způsobilost. Na centrální sterilizaci zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz. Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační, plní svou profesní roli aktivně, odpovědně, zavádí nové poznatky do praxe, spolupracuje s týmem, respektuje role ostatních nelékařských a lékařských spolupracovníků v týmu, nepřesahuje své kompetence, je informovaná o problematice v oblasti znalosti instrumentária a ostatních zdravotnických prostředků, umí kompletovat pomůcky a nástroje ke všem typům operací a zákroků, má znalost o používání jednorázových pomůcek, provádí technické, funkční a hygienické kontroly při manipulaci s nástroji a pomůckami, rozhoduje o způsobu balení materiálu, navrhuje proces a všechny dostupné metody sterilizace, hodnotí účinnost a kvalitu mycích, dezinfekčních a sterilizačních postupů, běžně obsluhuje sterilizátory, kontroluje prostředí, způsoby bezpečné manipulace a skladování a přepravy sterilních zdravotnických prostředků. Sestra pracující na centrální sterilizaci je proškolená v problematice zásad kalibrace přístrojů, instalace a přejímacích zkoušek, instalačních atestů. Důsledně vede dokumentaci. Role „sterilizační“ sestry zaujímá významné postavení v rámci jednotlivých profesí v současném zdravotnictví. Personál pracuje systematicky a vysoce odborně, prokazuje, že jeho znalosti jsou na úrovni vědy a výzkumu, který souvisí s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče.

 

Řada nemocnic si ani neuvědomuje, že sterilizace a oddělení CS je srdcem nemocnice. Je vždy královstvím čistoty a oblastí spolupráce a příjemné pracovní pohody. Sestry zde pracující, jsou v prostředí nemocnic nepostradatelnými, tichými a spolehlivými průvodkyněmi nemocných.

 

Základní krédo profese sestry spočívá v podpoře zdraví, prevenci nemocí, návratu zdraví a zmírňování utrpení. Sestra specialistka leckde přezdívaná- sterilizační se podílí na této filosofii, její činnost je však poněkud anonymní. Klienti ji téměř nevidí nebo nevnímají a přitom ona je právě jedním z hlavních garantů zajištění jejich bezpečnosti při pobytu ve zdravotnickém zařízení.

 

Klient právem očekává, že se mu dostane ve zdravotnickém zařízení kvalitní ošetření a ošetření sterilními zdravotnickými prostředky. Ze zkušeností víme, že pokud by měl klient možnost vybrat si mezi jednorázovou pomůckou a opakovaně používaným zdravotnickým prostředkem, tak se jednoznačně rozhodne pro jednorázový zdravotnický prostředek.

 

Kvalita práce oddělení je pravidelně sledována systémem interních a externích kontrol. EHK externí hodnocení kvality sterilizace organizované v ČR. Příslušná osvědčení o účasti a certifikáty.

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

Centrální sterilizace
Primář
MUDr. Michal Cihla
384 376 829cihla@nemjh.cz

Staniční sestra
Životopis
Bc. Hana Šimečková
384 376 827simeckova.hana@nemjh.cz

Setovací místnost
zadnaprezdivka
384 376 827cs_setovaci_mistnost@zadnyemail.cz

Výdej
zadnaprezdivka
384 376 812cs_vydej@zadnyemail.cz

Sklad
zadnaprezdivka
384 376 813cs_sklad@zadnyemail.cz